Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Fastelavn i Vildnisset

Beboerrepræsentationen Posted on 2024-02-04 10:24:40

🎊🪅🎉🎏🌲 Søndag den 11. februar 2024 er det Fastelavnssøndag, så lad os slå katten af tønden kl. 14 🎭🍬

Beboerrepræsentationen vil gerne stå for indkøb af tønde og slik 🍭

Skriv gerne til mig på tlf 29656195, hvor mange børn I kommer med, så der er nok godter i tønden til alle 😊

Venlig hilsen
Camilla Louise Kristensen, 26A 2.thUdlånsordninger

Beboerrepræsentationen Posted on 2024-01-15 18:17:16

Kære alle

Bispebjerg Bakke har i en lang årrække haft nogle fantastiske udlånsordninger, hvor man som beboer har kunne låne en boremaskine, et stort telt til arrangementer i vildnisset, en sækkevogn mm. (læs evt. mere om de forskellige ordninger på bloggen).

Ordningerne og udstyr blev indkøbt og varetaget af en beboer, der hed Bo, som desværre nu er fraflyttet Bakken. Ved fraflytning var der desværre ikke nogle, der ønskede at overtage tjansen med at varetage ordningerne.

Da det desværre ikke en opgave, som beboerrepræsentationen har mulighed for at løfte, vil vi høre om der er nogle, der kunne være friske på at overtage opgaven – vi anbefaler, at man læser mere på bloggen, hvor det også fremgår, hvilke låneordninger, der er, hvordan de forskellige procedure for lån er skruet sammen mm.

Hvis ikke der er nogle, der ønsker at påtage sig opgaven, ser vi ikke anden løsning end at nedlægge ordningerne, da Bo pt. fortsat står som ansvarlig og kontaktperson.

Til orientering om, at du gerne vil påtage opgaven, bedes du skrive til br@bispebjergbakke.net senest d. 15. februar, hvor ordninger ellers vil blive fjernet fra bloggen.

Bh. beboerrepræsentationen
Karen Mette Fog Pedersen

Bispebjerg Bakke 18A, st. tv. // kmfogpedersen@gmail.comDialog med Håndværkerforeningen

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-12-11 07:27:14

Beboerrepræsentationen (Karen Mette Fog Poulsen, Camilla Louise Kristensen og Karsten Fey Kristiansen) havde mandag den 6. november møde med Håndværkerforeningen, hvor vi fremførte beboernes synspunkter.

Helt overordnet, så fastholder Håndværkerforeningen udmeldingen i brevet.

Vi fremførte vores sag og gjorde opmærksom på uklarheder i deres brev. For eksempel, hvad der menes med “beboernes terasse”, og hvor disse reelt går til. Vi bad dem derfor præcisere dette overfor lejerne, men det kan vi se, at de ikke har gjort.

Håndværkerforeningen er heller ikke interesseret i at formulere en ny husorden vedr. terasser og altaner, som vi ellers opfordrede til. Så status er desværre, at der ikke kom så meget ud af mødet.

Håndværkerforeningen vil tage kontakt til de lejere, der efter Håndværkforeningens opfattelse ikke lever op til husordenen.

Eventuelle spørgsmål til husordenen skal rettes til vicevært Ørni/Martin.

Venlig hilsen
Camilla, Karen Mette og KarstenJuletræstænding 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-11-25 09:15:06

Kære naboer

Traditionen tro håber vi på, at rigtig mange har mulighed for fælles julehygge og deltagelse i årets juletræstænding her i vores skønne fællesskab på Bakken.

Vi tænder træet søndag den 3. december 2023, klokken 16:00, hvor vi samles ved træet på græsplænen ved legepladsen – foran 18H og synger og danser om træet – store som små. Nærmeste familie er også meget velkomne til at deltage.

Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver.

Hvis man har lyst til at give en hånd med og hjælpe med opvarmning af gløgg eller æbleskriver må man meget gerne kontakte BBR 🙂

Vi håber at se dig og resten af din familie

DBH.
BBRUdbedringer af mangler i lejlighederne – undersøgelse

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-10-25 06:31:44

I forbindelse med beboerforeningens generalforsamling nedsatte vi et
udvalg, som skulle gå i dialog med Håndværkerforeningen (Bispebjerg Bakke
I/S) om de ressourcer, som tildeles ejendomsfunktionen (inspektøren) i
bebyggelsen.

Flere har oplevet at skulle vente længe på udbedringer af
skader eller ting, som påhviler udlejer. Det er ikke vores indtryk, at
ejendomsfunktionærerne har siddet henvendelserne bevidst overhørig, men
derimod, at der har været tale om ressourceknaphed.

For at afklare omstændighederne, og – for fremtiden – prøve at undgå
tilsvarende træghed, efterlyser vi konkrete eksempler på lang ventetid
ovenpå evt. gentagne henvendelser om udbedringer.

Skriv kort til beboerrepræsentationen: br@bispebjergbakke.net – og skriv: ”Mangler,
undersøgelse” i emnefeltet.

Sidste frist for svar er: Mandag d. 13. november 2023.

Mange hilsner
Karen-Mette, Lilja og MortenReferat generalforsamling 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-09-15 05:11:48

Dato: 5. september 2023, kl. 19-21.
Sted: Kulturhuset, Bispebjerg Bakke 6


1. Valg af dirigent
Emil blev valgt som dirigent.


2. Valg af referent
Mette blev valgt som referent.


3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen

 • Beboerrepræsentationen (BBR) rapporterede om årets aktiviteter, herunder loppemarked, juleafslutning med gløg/æbleskiver samt generalforsamlingen. Arrangementerne afhænger af beboernes initiativer og støttes økonomisk fra BBR. BBR består i øjeblikket kun af to personer.
 • Derudover blev andre initiativer på Bispebjerg Bakke (BB) som 60+ madklub, madklub, havelaug og hønselaug nævnt. Madklubben inviterede til prøvespisning den 13. september i Vildnisset kl. 18, hvor deltagerne selv medbringer en ret. Mie laver opslag om dette.


4. Udlejer / Ørni har ordet

 • Ørni meddelte, at han stopper til nytår på grund af alder. En ny gårdmand, Martin, som pt. er ansat på Håndværkerforeningens byggeri på Nørreallé, starter i november og vil samarbejde med Ørni om overdragelsen.
 • Bestyrelsen for Bispebjerg Bakke IS (Håndværkerforeningen) udsender snart en skrivelse om, at alle fællesarealer, herunder grus, græs og opgange udenfor, skal ryddes for krukker og sko mv. Diskussionen om rimeligheden af denne beslutning blev rejst i lyset af huslejestigninger og ønsket om ’levet liv’.
 • Der nedsættes en gruppe, som skriver til bestyrelsen om disse udfordringer. Brevet sendes til BBR, som offentliggør det på Bispebjergbakke.net og derefter sender det til bestyrelsen.
 • Den midlertidige gårdmand, Henrik, stopper, når der kommer en fuldtidsmedarbejder, Allan har været indlagt og stopper på Bispebjerg Bakke. BBR indkøber en gave til Allan.
 • Planerne om at erstatte papircontainerne med plastikcontainere for papiraffald er undervejs.
 • Ørni opfordrede beboerne til at henvende sig til ham, hvis de er bekymrede for udgåede træer i Vildnisset, som bør fældes.
 • Karsten har talt med Peter fra Håndværkerforeningen om at medfinansiere en legeplads i Vildnisset.
 • Spørgsmål vedrørende basketballkurven blev drøftet. BBR havde godkendt indkøbet af to basketballkurve til 4.000 kr. hver. På grund af sikkerhedsproblemer blev kurven flyttet fra vendepladsen til Vildnisset. Der blev foreslået, at man finder en løsning med faste tidspunkter for brug eller en mere passende placering. Der blev også drøftet muligheden for at oprette et anlæg i Vildnisset, som Håndværkerforeningen ville medfinansiere.
 • Ønske om at klager, som skal være mere transparente, så der kommer bedre kommunikation mellem BBR, Håndværkerforeningen, Ørni og beboere med videre. BBR’s mandat skal afklares.


5. Forslag til arrangementer for 2023/2024

 • Beboerne blev opfordret til at kontakte beboerrepræsentationen, hvis de ønskede flere arrangementer. Alle blev opfordret til at melde sig til grupperne og være med til arrangere.


6. Forelæggelse af revideret regnskab

 • Regnskabet viser et overskud på 10.000 kr. for i år. Der er pt. 92.000 kr. på kontoen, som finansieres af beboerne og Håndværkerforeningen i fællesskab. Regnskabet er godkendt af revisor Elisabeth (18 M).


7. Fastlæggelse af kontingent

 • Der blev foreslået at fastholde kontingentet på 22 kr. pr. lejlighed om måneden for at muliggøre større arrangementer. Bo oplyste, at beløbet er på 22 kr., da det er grænsen for, hvor meget Håndværkerforeningen lovmæssigt må opkræve over huslejen. Ved et højere beløb skal medlemmerne af BBR rundt og samle pengene ind hos beboerne. Dette ønskes ikke.


8. Behandling af indkomne forslag

 • Forslag 1: Et ønske om at udvide terrasserne i stueetagen blev drøftet. Forslaget faldt, da bestyrelsen i Håndværkerforeningen vil stramme op om terrasserne.
 • Forslag 2: Forslag om en ny husorden blev præsenteret. Beboerne kunne vedtage en ny husorden, der skal sendes til Håndværkerforeningen til endelig godkendelse. Karsten foreslår, at forslaget sendes i høring med highlights af ændringer, og at kommentarer sendes til BBR. Den nuværende husorden er tilgængelig på hjemmesiden. Forlag om, at ændringsforslaget skydes til næste generalforsamling.
 • Forslag 3: Forslag om et nyt (brugt) hønsehus og en større hønsegård blev fremsat, med ønsket om et tilskud på 4.000 kr. Forslaget blev vedtaget, og en gruppe (Bestående af Hønselauget samt Julie og Mette) blev nedsat for at finde et egnet sted for hønsehuset.
 • Forslag 4: Forslag om et nyt gyngestativ blev diskuteret og vedtaget. En gruppe (Camilla, Julie og Mette) blev nedsat for at undersøge mulighederne for opstilling.


9. Valg til beboerrepræsentation

 • Camilla og Cecilie melder sig som nye medlemmer af beboerrepræsentationen, mens Karsten og Karen Mette ønsker at fortsætte. Alle blev valgt.


10. Valg af webmaster

Webmaster Rune ønsker at fortsætte i sin rolle.


11. Valg af revisor

Revisor Elisabeth ønsker at fortsætte.


12. Eventuelt

 • Der blev påpeget behov for flere ressourcer hos gårdmænd til at rette op på fejl og mangler i lejlighederne samt generelt vedligeholdelse af lejligheder og udendørsarealer. Karsten, Morten og Lilja vil formulere et brev til Håndværkerforeningen om dette.
 • Forslag om at sende en gave til Allan blev vedtaget.
 • Forslag om, at BBR kontakter Håndværkerforeningen for at planlægge en afskedsreception for Ørni, hvis dette ikke allerede er planlagt fra Håndværkerforeningens side.
 • Forslag om en mere central placering af hjertestarter. Der er i øvrigt stadig ledige pladser på det førstehjælpskursus, som følger med hjertestarteren. Interesserede kan kontakte Elisabeth Engberg-Pedersen på eep@hum.ku.dk eller tlf. 3029 8664.
 • Orientering om at husstandene kan søge tilskud på 400 kr. til indkøb af affaldssortering ved at kontakte Emil fra Københavns Kommunen. Ronja har kontaktoplysninger.
 • Opfordring til at tænke over tryghed og sikkerhed i området og i bygningerne og at beboerne husker at slå låsen til igen, hvis man slår palen fra kortvarigt.
 • Hegnet ud til parken og ud til banelegemet er ikke i god forfatning. Ørni oplyser at nyt hegn er bestilt hos BaneDanmark.
 • Påmindelse om maksimalt at køre 10 km i timen i bil på området.
 • Ronja og Julie melder sig til at arrangere åbning af Vildnisset til foråret.


Regnskab til generalforsamling 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-09-04 21:45:43

Find herunder det reviderede regnskab til brug for den kommende generalforsamlingen.Førstehjælpskursus

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-08-28 19:59:13

Vi har fået bevilget en hjerterstarter fra TrygFonden. Den skal opsættes ved inspektorkontoret/genbrugsstationen. Med i ”pakken” fra TrygFonden er et førstehjælpskursus for op til otte personer. Det tager fire timer og forpligter ikke ud over deltagelsen i kurset.

Hvis du/I er interesseret, vil jeg bede jer henvende jer til mig.

Kurset finder sted i løbet af efteråret/vinteren. ”Det kan være både dag/aften og hverdage/weekender”, så vi skal bare finde et tidspunkt, der passer alle.

Venlig hilsen
Elisabeth

eep@hum.ku.dk eller 3029 8664Næste »