Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Referat generalforsamling 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-09-15 05:11:48

Dato: 5. september 2023, kl. 19-21.
Sted: Kulturhuset, Bispebjerg Bakke 6


1. Valg af dirigent
Emil blev valgt som dirigent.


2. Valg af referent
Mette blev valgt som referent.


3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen

 • Beboerrepræsentationen (BBR) rapporterede om årets aktiviteter, herunder loppemarked, juleafslutning med gløg/æbleskiver samt generalforsamlingen. Arrangementerne afhænger af beboernes initiativer og støttes økonomisk fra BBR. BBR består i øjeblikket kun af to personer.
 • Derudover blev andre initiativer på Bispebjerg Bakke (BB) som 60+ madklub, madklub, havelaug og hønselaug nævnt. Madklubben inviterede til prøvespisning den 13. september i Vildnisset kl. 18, hvor deltagerne selv medbringer en ret. Mie laver opslag om dette.


4. Udlejer / Ørni har ordet

 • Ørni meddelte, at han stopper til nytår på grund af alder. En ny gårdmand, Martin, som pt. er ansat på Håndværkerforeningens byggeri på Nørreallé, starter i november og vil samarbejde med Ørni om overdragelsen.
 • Bestyrelsen for Bispebjerg Bakke IS (Håndværkerforeningen) udsender snart en skrivelse om, at alle fællesarealer, herunder grus, græs og opgange udenfor, skal ryddes for krukker og sko mv. Diskussionen om rimeligheden af denne beslutning blev rejst i lyset af huslejestigninger og ønsket om ’levet liv’.
 • Der nedsættes en gruppe, som skriver til bestyrelsen om disse udfordringer. Brevet sendes til BBR, som offentliggør det på Bispebjergbakke.net og derefter sender det til bestyrelsen.
 • Den midlertidige gårdmand, Henrik, stopper, når der kommer en fuldtidsmedarbejder, Allan har været indlagt og stopper på Bispebjerg Bakke. BBR indkøber en gave til Allan.
 • Planerne om at erstatte papircontainerne med plastikcontainere for papiraffald er undervejs.
 • Ørni opfordrede beboerne til at henvende sig til ham, hvis de er bekymrede for udgåede træer i Vildnisset, som bør fældes.
 • Karsten har talt med Peter fra Håndværkerforeningen om at medfinansiere en legeplads i Vildnisset.
 • Spørgsmål vedrørende basketballkurven blev drøftet. BBR havde godkendt indkøbet af to basketballkurve til 4.000 kr. hver. På grund af sikkerhedsproblemer blev kurven flyttet fra vendepladsen til Vildnisset. Der blev foreslået, at man finder en løsning med faste tidspunkter for brug eller en mere passende placering. Der blev også drøftet muligheden for at oprette et anlæg i Vildnisset, som Håndværkerforeningen ville medfinansiere.
 • Ønske om at klager, som skal være mere transparente, så der kommer bedre kommunikation mellem BBR, Håndværkerforeningen, Ørni og beboere med videre. BBR’s mandat skal afklares.


5. Forslag til arrangementer for 2023/2024

 • Beboerne blev opfordret til at kontakte beboerrepræsentationen, hvis de ønskede flere arrangementer. Alle blev opfordret til at melde sig til grupperne og være med til arrangere.


6. Forelæggelse af revideret regnskab

 • Regnskabet viser et overskud på 10.000 kr. for i år. Der er pt. 92.000 kr. på kontoen, som finansieres af beboerne og Håndværkerforeningen i fællesskab. Regnskabet er godkendt af revisor Elisabeth (18 M).


7. Fastlæggelse af kontingent

 • Der blev foreslået at fastholde kontingentet på 22 kr. pr. lejlighed om måneden for at muliggøre større arrangementer. Bo oplyste, at beløbet er på 22 kr., da det er grænsen for, hvor meget Håndværkerforeningen lovmæssigt må opkræve over huslejen. Ved et højere beløb skal medlemmerne af BBR rundt og samle pengene ind hos beboerne. Dette ønskes ikke.


8. Behandling af indkomne forslag

 • Forslag 1: Et ønske om at udvide terrasserne i stueetagen blev drøftet. Forslaget faldt, da bestyrelsen i Håndværkerforeningen vil stramme op om terrasserne.
 • Forslag 2: Forslag om en ny husorden blev præsenteret. Beboerne kunne vedtage en ny husorden, der skal sendes til Håndværkerforeningen til endelig godkendelse. Karsten foreslår, at forslaget sendes i høring med highlights af ændringer, og at kommentarer sendes til BBR. Den nuværende husorden er tilgængelig på hjemmesiden. Forlag om, at ændringsforslaget skydes til næste generalforsamling.
 • Forslag 3: Forslag om et nyt (brugt) hønsehus og en større hønsegård blev fremsat, med ønsket om et tilskud på 4.000 kr. Forslaget blev vedtaget, og en gruppe (Bestående af Hønselauget samt Julie og Mette) blev nedsat for at finde et egnet sted for hønsehuset.
 • Forslag 4: Forslag om et nyt gyngestativ blev diskuteret og vedtaget. En gruppe (Camilla, Julie og Mette) blev nedsat for at undersøge mulighederne for opstilling.


9. Valg til beboerrepræsentation

 • Camilla og Cecilie melder sig som nye medlemmer af beboerrepræsentationen, mens Karsten og Karen Mette ønsker at fortsætte. Alle blev valgt.


10. Valg af webmaster

Webmaster Rune ønsker at fortsætte i sin rolle.


11. Valg af revisor

Revisor Elisabeth ønsker at fortsætte.


12. Eventuelt

 • Der blev påpeget behov for flere ressourcer hos gårdmænd til at rette op på fejl og mangler i lejlighederne samt generelt vedligeholdelse af lejligheder og udendørsarealer. Karsten, Morten og Lilja vil formulere et brev til Håndværkerforeningen om dette.
 • Forslag om at sende en gave til Allan blev vedtaget.
 • Forslag om, at BBR kontakter Håndværkerforeningen for at planlægge en afskedsreception for Ørni, hvis dette ikke allerede er planlagt fra Håndværkerforeningens side.
 • Forslag om en mere central placering af hjertestarter. Der er i øvrigt stadig ledige pladser på det førstehjælpskursus, som følger med hjertestarteren. Interesserede kan kontakte Elisabeth Engberg-Pedersen på eep@hum.ku.dk eller tlf. 3029 8664.
 • Orientering om at husstandene kan søge tilskud på 400 kr. til indkøb af affaldssortering ved at kontakte Emil fra Københavns Kommunen. Ronja har kontaktoplysninger.
 • Opfordring til at tænke over tryghed og sikkerhed i området og i bygningerne og at beboerne husker at slå låsen til igen, hvis man slår palen fra kortvarigt.
 • Hegnet ud til parken og ud til banelegemet er ikke i god forfatning. Ørni oplyser at nyt hegn er bestilt hos BaneDanmark.
 • Påmindelse om maksimalt at køre 10 km i timen i bil på området.
 • Ronja og Julie melder sig til at arrangere åbning af Vildnisset til foråret.


Regnskab til generalforsamling 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-09-04 21:45:43

Find herunder det reviderede regnskab til brug for den kommende generalforsamlingen.Førstehjælpskursus

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-08-28 19:59:13

Vi har fået bevilget en hjerterstarter fra TrygFonden. Den skal opsættes ved inspektorkontoret/genbrugsstationen. Med i ”pakken” fra TrygFonden er et førstehjælpskursus for op til otte personer. Det tager fire timer og forpligter ikke ud over deltagelsen i kurset.

Hvis du/I er interesseret, vil jeg bede jer henvende jer til mig.

Kurset finder sted i løbet af efteråret/vinteren. ”Det kan være både dag/aften og hverdage/weekender”, så vi skal bare finde et tidspunkt, der passer alle.

Venlig hilsen
Elisabeth

eep@hum.ku.dk eller 3029 8664Indkomne eventuel-punkter til generalforsamlingen 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-08-28 19:53:44

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til den kommende generalforsamlingens eventuelt-punkt fra Karen Mette, 18 A, st. tv. :

 • En drøftelse omkring balancen mellem “levet liv”, hensyn til arkitekturen og andre beboer.
 • Vedligholdelsesniveauet af lejlighederne og udendørsarealer – hvad er rimeligt? Og hvad kan vi som lejere forvente af tidshorisont ved udbedring af mangler og skader.

Vi ser frem til at se mange til generalforsamlingen.

Mange hilsener
BestyrelsenIndkomne forslag til generalforsamlingen 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-08-27 13:28:01

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til den kommende generalforsamlingens punkt 8, Behandling af indkomne forslag:

Forslag 1: Udvidelse af terrasserne i stueetagen

Forslagsstiller: Laura, 26 D st. tv.

Jeg vil gerne komme med et forslag om at udvide terrasserne i stueetagen. De er en anelse for små, og med et lille trin ned er der ikke mange opbevaring/indretningsmuligheder (især også fordi man ikke må opbevare ting på græsset)

Synes kun det er fair, at at terrassen bliver udvidet en smule, da det også er det mindste lejligheder.

Håber det bliver vedtaget 🙂

Forslag 2: Forslag til ny husorden

Forslagsstiller Elisabeth, 18 M, 1. th.

Forslag 3: Nyt (brugt) hønsehus, nyt sted

Forslagsstiller Ronja, 18 H, st. th.

Kære beboere

Hønselauget vil gerne bede generalforsamlingen tage stilling til følgende:

 1. At vi kan få lov til at bygge en nyt (brugt) hønsehus på græsset i lysningen i “bunden” af vildnisset (se vedhæftede fotos). Huset ville stå helt i bunden af dette område, så der stadig er plads til borde-bænkesæt. Vi ville naturligvis rive det gamle hønsehus ned, og rydde pænt op efter det.
 2. At vi kan få tildelt 4000 kr fra BBR til at købe et nyt (brugt) hønsehus med en større hønsegård. Vi ville, i hønselauget, selv sørge for resterende egenbetaling ifb. nyt hønsehus, og sørge for at købe et hyggeligt og pænt hus.

Begrundelse:
Formålet med begge dele er at give hønsene et bedre liv med mere lys og luft. Det nuværende hus er meget slidt og i dårlig kvalitet. Som det er nu, står hønsenes hus i skygge hele dage om sommeren, og desuden har hønsene ikke meget plads at leve på. Grundet ræven, kan hønsene nemlig kun være ude af hønsehus og -gård under opsyn, og det bliver til ca en time om dagen. Og vi kan vi ikke udbygge den nuværende hønsegård, fordi det kræver at vi graver ca 60 cm ned i jorden og lægger hønsenet som skal sikre mod ræven, og det kan vi ikke det nuværende sted pga. rødder fra træerne omkring huset.

Vh.
Hønselauget

Inger, Alice, Petter, Bianka, Anne, Andy og Ronja

Evt spørgsmål inden generalforsamlingen kan rettes til Ronja, 18 H, st. th., tlf 26250507

Forslag 4: Nyt gyngestativ

Forslagsstiller Karsten

Nyt gyngestativ opstilles i Vildnisset.

Vi ser frem til at se mange til generalforsamlingen.

Mange hilsener
BestyrelsenIndkaldelse til generalforsamling 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-07-24 14:26:06

Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Bispebjerg Bakke Boligforening – onsdag den 6. september 2023 kl. 19:00 på første sal i Kulturhuset Bisepbjerg Bakke 6.

Der er fællesspisning fra kl. 18:00 – 19:00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
 4. Udlejer / Ørni har ordet – (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
 5. Forslag til arrangementer for 2023/24
 6. Forelæggelse af revideret regnskab
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag *)
 9. Valg til beboerrepræsentationen
 10. Valg af web-master
 11. Valg af revisor
 12. Evt. nedsættelse af udvalg til afholdelse af beboer-sommerfest, loppemarked og andre beboerinvolverende aktiviteter.

*) Indkomne forslag bedes sendt til beboerrepræsentationen senest onsdag den 23. august. Forslagne vil efterfølgende blive publiceret på bispebjergbakke.net.


Beboerrepræsentationen (Karen Mette Fogh Poulsen 60630185/Karsten Fey Kristiansen 21830769) ser frem til en god og hyggelig aften med håb om, at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

Fuldmagt til Generalforsamling

Bispebjerg Bakke Beboerforening 6/9 – 2023

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den    /      – 2023

_____________________________________________

              Underskrift fuldmagtsgiverBakkens loppemarked søndag 20. august 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-06-28 01:22:48

Så er det snart tid til årets hyggeligste dag: Bakkens loppemarked!

Det foregår søndag 20. august kl. 10-16 på plænen ved legepladsen.

Kom og køb naboernes lopper! Der er hoppeborg, gratis øl og sodavand, gratis slushice og popcorn, samt mulighed for at grille sit eget medbragte kød og tilbehør.

Beboerrepræsentationen står for lidt ketchup og tilbehør. Inviter venner og familie til en hyggelig dag i solen. Ved heldagsregn aflyser vi. Grillen er klar kl. 12.

Vi har brug for frivillige til at give en hånd med i boderne og med at flytte grillen op. Så skriv direkte til mig. Så får du en time, hvor du skal skænke slushice eller lange popcorn over disken.

Som noget nyt søger vi også et par frivillige, som kan hjælpe med oprydning kl. 16. Så bliver vi hurtigt færdige.

Bh.
Karen MetteOpdateret Beboermappe

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-02-12 20:56:47

Kære alle

Vores Beboermappe er blevet opdateret:

Dokumentet er uden husorden, der afventer en godkendelse på den kommende generalforsamling.

Mange hilsener
BeboerrepræsentationenNæste »