Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Juletræstænding 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-11-25 09:15:06

Kære naboer

Traditionen tro håber vi på, at rigtig mange har mulighed for fælles julehygge og deltagelse i årets juletræstænding her i vores skønne fællesskab på Bakken.

Vi tænder træet søndag den 3. december 2023, klokken 16:00, hvor vi samles ved træet på græsplænen ved legepladsen – foran 18H og synger og danser om træet – store som små. Nærmeste familie er også meget velkomne til at deltage.

Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver.

Hvis man har lyst til at give en hånd med og hjælpe med opvarmning af gløgg eller æbleskriver må man meget gerne kontakte BBR 🙂

Vi håber at se dig og resten af din familie

DBH.
BBRTil beboere på Bipebjerg Bakke, der er 55 år eller derover

Beboerne Posted on 2023-11-21 19:34:40

Siden 2017 har der i vores boligforening eksisteret en 60-plus-gruppe, der to gange årligt (i maj og november) spiser sammen/gennemfører en fællesspisning, oftest med en 3-retters menu.

Fællesspisningerne er et par gange gennemført i en privat lejlighed, men de fleste gange i et lokale i Bispebjerg Bakkes Kulturcenter. Vi er typisk ca. 20 personer.

60-plus gruppen har også gennemført fælles gåture rundt i Lersøparken. Andre aktiviteter vil kunne etableres.

I 60-plus gruppen ønsker vi at udvide gruppen, så man kan deltage og være en del af gruppen, der så vil ændre navn til 55-plus-gruppen.

Hvis du kunne tænke dig at være med i gruppen, skal du tilkendegive din interesse på en mail til: bentehunding@gmail.com senest d. 15. december 2023.

Du vil derefter blive kontaktet med henblik på at blive indlemmet i gruppen.

Med venlige hilsner fra 60-plus-gruppen
v/ Bente HundingUdbedringer af mangler i lejlighederne – undersøgelse

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-10-25 06:31:44

I forbindelse med beboerforeningens generalforsamling nedsatte vi et
udvalg, som skulle gå i dialog med Håndværkerforeningen (Bispebjerg Bakke
I/S) om de ressourcer, som tildeles ejendomsfunktionen (inspektøren) i
bebyggelsen.

Flere har oplevet at skulle vente længe på udbedringer af
skader eller ting, som påhviler udlejer. Det er ikke vores indtryk, at
ejendomsfunktionærerne har siddet henvendelserne bevidst overhørig, men
derimod, at der har været tale om ressourceknaphed.

For at afklare omstændighederne, og – for fremtiden – prøve at undgå
tilsvarende træghed, efterlyser vi konkrete eksempler på lang ventetid
ovenpå evt. gentagne henvendelser om udbedringer.

Skriv kort til beboerrepræsentationen: br@bispebjergbakke.net – og skriv: ”Mangler,
undersøgelse” i emnefeltet.

Sidste frist for svar er: Mandag d. 13. november 2023.

Mange hilsner
Karen-Mette, Lilja og MortenFællesspisning 60-plus 9. november 2023

Beboerne Posted on 2023-10-14 13:01:29

Kære 60-plussere

Hermed nyt om den forestående fællesspisning. Den finder sted:

Torsdag d. 9. november 2023

Hos Janne Dannerup, Bispebjerg Bakke 22 F, 1. tv. med start klokken 18.

Menuen
Røgsaltet laks med brød og smør
Mortens and med kartofler, svedsker med videre og sovs
Nøddefrafilité
Kaffe og the

Prisen bliver 290,- kr. per person.
Pengene indbetales senest den 31. oktober 2023

Ved bankoverførsel til registreringsnummer 5501, kontonummer. 54 94 327 416 eller via MobilePay telefonnummer 29 24 49 27 (husk navne i kommentarfelter i begge situationer).

Husk at medbringe egne drikkevarer.

Mange hilsener fra initiativgruppen
Janne Dannerup, Lone Larsen, Finn Bo Frandsen, Hanne Simonsen og Bente Hunding

Andre hjælpere er: Marianne Vermehren, Marianne Ingvartsen, Aase Fridorf og Marianne Ritschel

Vel mødt og på gensyn.Referat generalforsamling 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-09-15 05:11:48

Dato: 5. september 2023, kl. 19-21.
Sted: Kulturhuset, Bispebjerg Bakke 6


1. Valg af dirigent
Emil blev valgt som dirigent.


2. Valg af referent
Mette blev valgt som referent.


3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen

 • Beboerrepræsentationen (BBR) rapporterede om årets aktiviteter, herunder loppemarked, juleafslutning med gløg/æbleskiver samt generalforsamlingen. Arrangementerne afhænger af beboernes initiativer og støttes økonomisk fra BBR. BBR består i øjeblikket kun af to personer.
 • Derudover blev andre initiativer på Bispebjerg Bakke (BB) som 60+ madklub, madklub, havelaug og hønselaug nævnt. Madklubben inviterede til prøvespisning den 13. september i Vildnisset kl. 18, hvor deltagerne selv medbringer en ret. Mie laver opslag om dette.


4. Udlejer / Ørni har ordet

 • Ørni meddelte, at han stopper til nytår på grund af alder. En ny gårdmand, Martin, som pt. er ansat på Håndværkerforeningens byggeri på Nørreallé, starter i november og vil samarbejde med Ørni om overdragelsen.
 • Bestyrelsen for Bispebjerg Bakke IS (Håndværkerforeningen) udsender snart en skrivelse om, at alle fællesarealer, herunder grus, græs og opgange udenfor, skal ryddes for krukker og sko mv. Diskussionen om rimeligheden af denne beslutning blev rejst i lyset af huslejestigninger og ønsket om ’levet liv’.
 • Der nedsættes en gruppe, som skriver til bestyrelsen om disse udfordringer. Brevet sendes til BBR, som offentliggør det på Bispebjergbakke.net og derefter sender det til bestyrelsen.
 • Den midlertidige gårdmand, Henrik, stopper, når der kommer en fuldtidsmedarbejder, Allan har været indlagt og stopper på Bispebjerg Bakke. BBR indkøber en gave til Allan.
 • Planerne om at erstatte papircontainerne med plastikcontainere for papiraffald er undervejs.
 • Ørni opfordrede beboerne til at henvende sig til ham, hvis de er bekymrede for udgåede træer i Vildnisset, som bør fældes.
 • Karsten har talt med Peter fra Håndværkerforeningen om at medfinansiere en legeplads i Vildnisset.
 • Spørgsmål vedrørende basketballkurven blev drøftet. BBR havde godkendt indkøbet af to basketballkurve til 4.000 kr. hver. På grund af sikkerhedsproblemer blev kurven flyttet fra vendepladsen til Vildnisset. Der blev foreslået, at man finder en løsning med faste tidspunkter for brug eller en mere passende placering. Der blev også drøftet muligheden for at oprette et anlæg i Vildnisset, som Håndværkerforeningen ville medfinansiere.
 • Ønske om at klager, som skal være mere transparente, så der kommer bedre kommunikation mellem BBR, Håndværkerforeningen, Ørni og beboere med videre. BBR’s mandat skal afklares.


5. Forslag til arrangementer for 2023/2024

 • Beboerne blev opfordret til at kontakte beboerrepræsentationen, hvis de ønskede flere arrangementer. Alle blev opfordret til at melde sig til grupperne og være med til arrangere.


6. Forelæggelse af revideret regnskab

 • Regnskabet viser et overskud på 10.000 kr. for i år. Der er pt. 92.000 kr. på kontoen, som finansieres af beboerne og Håndværkerforeningen i fællesskab. Regnskabet er godkendt af revisor Elisabeth (18 M).


7. Fastlæggelse af kontingent

 • Der blev foreslået at fastholde kontingentet på 22 kr. pr. lejlighed om måneden for at muliggøre større arrangementer. Bo oplyste, at beløbet er på 22 kr., da det er grænsen for, hvor meget Håndværkerforeningen lovmæssigt må opkræve over huslejen. Ved et højere beløb skal medlemmerne af BBR rundt og samle pengene ind hos beboerne. Dette ønskes ikke.


8. Behandling af indkomne forslag

 • Forslag 1: Et ønske om at udvide terrasserne i stueetagen blev drøftet. Forslaget faldt, da bestyrelsen i Håndværkerforeningen vil stramme op om terrasserne.
 • Forslag 2: Forslag om en ny husorden blev præsenteret. Beboerne kunne vedtage en ny husorden, der skal sendes til Håndværkerforeningen til endelig godkendelse. Karsten foreslår, at forslaget sendes i høring med highlights af ændringer, og at kommentarer sendes til BBR. Den nuværende husorden er tilgængelig på hjemmesiden. Forlag om, at ændringsforslaget skydes til næste generalforsamling.
 • Forslag 3: Forslag om et nyt (brugt) hønsehus og en større hønsegård blev fremsat, med ønsket om et tilskud på 4.000 kr. Forslaget blev vedtaget, og en gruppe (Bestående af Hønselauget samt Julie og Mette) blev nedsat for at finde et egnet sted for hønsehuset.
 • Forslag 4: Forslag om et nyt gyngestativ blev diskuteret og vedtaget. En gruppe (Camilla, Julie og Mette) blev nedsat for at undersøge mulighederne for opstilling.


9. Valg til beboerrepræsentation

 • Camilla og Cecilie melder sig som nye medlemmer af beboerrepræsentationen, mens Karsten og Karen Mette ønsker at fortsætte. Alle blev valgt.


10. Valg af webmaster

Webmaster Rune ønsker at fortsætte i sin rolle.


11. Valg af revisor

Revisor Elisabeth ønsker at fortsætte.


12. Eventuelt

 • Der blev påpeget behov for flere ressourcer hos gårdmænd til at rette op på fejl og mangler i lejlighederne samt generelt vedligeholdelse af lejligheder og udendørsarealer. Karsten, Morten og Lilja vil formulere et brev til Håndværkerforeningen om dette.
 • Forslag om at sende en gave til Allan blev vedtaget.
 • Forslag om, at BBR kontakter Håndværkerforeningen for at planlægge en afskedsreception for Ørni, hvis dette ikke allerede er planlagt fra Håndværkerforeningens side.
 • Forslag om en mere central placering af hjertestarter. Der er i øvrigt stadig ledige pladser på det førstehjælpskursus, som følger med hjertestarteren. Interesserede kan kontakte Elisabeth Engberg-Pedersen på eep@hum.ku.dk eller tlf. 3029 8664.
 • Orientering om at husstandene kan søge tilskud på 400 kr. til indkøb af affaldssortering ved at kontakte Emil fra Københavns Kommunen. Ronja har kontaktoplysninger.
 • Opfordring til at tænke over tryghed og sikkerhed i området og i bygningerne og at beboerne husker at slå låsen til igen, hvis man slår palen fra kortvarigt.
 • Hegnet ud til parken og ud til banelegemet er ikke i god forfatning. Ørni oplyser at nyt hegn er bestilt hos BaneDanmark.
 • Påmindelse om maksimalt at køre 10 km i timen i bil på området.
 • Ronja og Julie melder sig til at arrangere åbning af Vildnisset til foråret.


Fællesspisning 60-plus 9. november 2023

Beboerne Posted on 2023-09-12 05:43:57

Kære alle 60 PLUSSERE

Vi vil nyde efteråret med årets anden fællesspisning for os 60Plussere.

Vi mødes torsdag den 9. november 2023 kl. 18.00 på Bispebjerg Bakke 22 F, 1. tv. hos Janne Dannerup, som vil byde os velkommen.

Nu kan I / du sætte kryds i kalenderen og se frem til at møde nogle af dine naboer i “Slangen på Bakken”.

Menu:
Forret Laks (som sidst)
Hovedret Mortens And
Dessert Fragilité

Du / I tager selv drikkevarer med til velkomstdrik og de tre retter.

Med venlig hilsen
På vegne af initiativgruppen
Bente Hunding, Hanne Simonsen, Janne Dannerup, Lone Larsen og Finn Bo Frandsen

PS: Der vil senere blive sendt mail vedr. pris, tilmelding samt betaling.Regnskab til generalforsamling 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-09-04 21:45:43

Find herunder det reviderede regnskab til brug for den kommende generalforsamlingen.Førstehjælpskursus

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-08-28 19:59:13

Vi har fået bevilget en hjerterstarter fra TrygFonden. Den skal opsættes ved inspektorkontoret/genbrugsstationen. Med i ”pakken” fra TrygFonden er et førstehjælpskursus for op til otte personer. Det tager fire timer og forpligter ikke ud over deltagelsen i kurset.

Hvis du/I er interesseret, vil jeg bede jer henvende jer til mig.

Kurset finder sted i løbet af efteråret/vinteren. ”Det kan være både dag/aften og hverdage/weekender”, så vi skal bare finde et tidspunkt, der passer alle.

Venlig hilsen
Elisabeth

eep@hum.ku.dk eller 3029 8664Næste »