Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Parknet og switche

Beboerne Posted on 2022-01-07 12:50:53

Parknet vil skifte switchene i vores netværk den 22. februar 2022 mellem klokken 8:00 og 17:00. Der vil komme kortvarige udfald, når der skiftes mellem gammel og ny. Der kan desværre ikke gives præcise tidspunkter, så prøv at holde øje med aktivitet i teknikrummene.

ØrniJuletræer

Inpektøren Posted on 2021-12-27 08:18:00

Der bliver afhentet juletræer den 5. januar 2022.

Træerne skal være placeret uden fod og pynt, og må ikke være over 120 cm.

Træerne placeres med skraldsuget i afmærkningen.


Inspektøren60plus-gåture

Beboerne Posted on 2021-12-23 17:22:43

Kære 60plussere

Her er nye datoer for vores gåture i første halvår i 2022. Vi går fortsat hver 14. dag skiftevis tirsdag, onsdag og torsdag – og mødes kl. 10 ved vendepladsen ved storskrald.

tirsdag 18/1
onsdag 2/2
torsdag 17/2
tirsdag 1/3
onsdag 16/3
torsdag 31/3
tirsdag 12/4
onsdag 27/4
torsdag 12/5
tirsdag 24/5
onsdag 8/6
torsdag 23/6

Jeg håber vi ses og ønsker god jul og godt nytår til alle.

Mange hilsner
Marianne RBliv hønselufter

Beboerne Posted on 2021-12-07 15:46:59

Nu har alle beboere mulighed for at blive hønseluftere!

Det er sådan, at hønsene kun må være udenfor hønsegården når det er dagslys, og når der er mennesker i Vildnisset – ellers kan ræven nemlig finde på at komme. Lige nu er det sådan, at de fem husstande i hønselauget sørger for at “lufte” hønsene hver eller hver anden dag – men det kan vi ofte kun gøre i kort tid, især i denne tid hvor det bliver tidligt mørkt. Så vi vil gerne inviterer jer til at blive hønseluftere, så flere kan hjælpe hønsene med at få lidt frihed, og så flere kan føle tilhørsforhold til hønsene.

Som hønselufter får du koden til hønsegården, og kan dermed lukke hønsene ud og ind af hønsegården når du er i vildnisset.Du får en kort skriftlig intro (med mulighed for fysisk intro) til hønsene, og de metoder man skal bruge for at lokke dem ind i hønsegården.Som hønselufter har du IKKE ansvar for at muge ud eller fodre hønsene, og du må heller ikke tage deres æg. Alt dette sørger hønselauget for.

Interesseret? Skriv en mail til Ronja på ronjamannov@gmail.com senest søndag d. 2/1, så får alle interesserede tilsendt info herefter.Referat Generalforsamling 2021

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-11-27 12:12:47

1. Valg af dirigent: Bente Hunding.

2. Valg af referent: Bo Stampe.

3. Årsberetning fra beboerrepræsentationen – herefter BBR

BBR, repræsenteret på GF ved Bente Hunding, Karsten Kristiansen og Bo Stampe. Fungerende kasserer er Karsten Kristiansen. BBR er i skrivende stund konstitueret uden formand.

Årets forløb og tilbagevendende arrangementer, arrangeret eller støttet af BBR:

  • Loppemarkedet arrangeret af Mette, Vibeke, Bente og Karsten var igen en stor succes hvor der købes, sælges, byttes på kryds og tværs. Loppemarkedet er en fin tradition med stor bred opbakning, i særdeleshed fra børnefamilier. 
  • Juletræstændingen 2020 arrangeret af Bente og Bo, aht Corona restriktioner foregik årets juletræstænding dels fra altaner og dels fra græsset med stor afstand mellem familierne – men dog uden gløgg og æbleskiver. 
  • Åbning af vildnis var et meget stort tilløbsstykke. Rekord mange beboere mødte frem og hjalp til denne dag med at ordne og klargøre vildnisset til sommerens leg og hygge.

Nye aktiviteter i løbet af året

  • Hjertestarter. Kirsten Kirch har foreslået og undersøgt mulighed for at søge TrygFonden. BBR har aftalt med udlejer at en hjertestarter kan opsættes på matriklen hvis vi får en tildelt fra TrygFonden. Der informeres yderligere når vi ved mere.
  • Hurtigere, nyere og mere stabil internet adgang. En højere hastighed på minimum 300/300 Mbit kræver ny switch i lejligheden hvis man har den af udlejer installerede type. Parknet kan blandt andre levere denne switch hvis man vil udskifte. Lejer bekoster dette køb. Der vil i nærmeste fremtid blive informeret nærmere om køb af switch gennem Parknet. Er man tilfreds med nuværende internethastighed skal man ikke investere i ny switch eller router. Det forventes den nyere internetløsning er i drift omkring årsskiftet.

4. Ørni har ordet

Bestyrelsen for Bispebjergbakke I/S, (udlejer), har besluttet at lade udvalgte områder vokse vildt. Derudover er det planlagt at anskaffe flere robotplæneklippere til næste år.

Ørni blev spurgt til et gammeldags bord/bænkesæt på græsset ved legepladsen/sandkassen. Ørni henviser til vildnisset – idet et bord/bænkesæt risikere at tiltrække forsamlinger til gene for nærboende lejere. 

Det er besluttet at opsætte 4 ladestandere a 25 kW dedikeret for Bakkens beboere. Det er uklart om ladestanderne bliver med afgiftsrefusion. Forventet opstart af etablering af ladestandere er Jan 2022.

Udvidelse af eksisterende cykelparkering foran 18B og 18K. Disse mangler ift tidligere udvidelse og vil blive etableret snarest.

Det er strengt forbudt at lukke uvedkommende ind i genbrugs rummet.

Skilte til genbrugs rummet.Stig har tilbudt at udarbejde disse.

Ørni undersøger om det er muligt at udskifte affaldsbeholdere således at der kommer pap-container og plastic-container ved hver anden station.

Udvalg nedsættes omkring diverse arbejde omkring affaldsområdet. Ulla 22E, er kontaktperson.

Hastighedsbegrænsning på området søges håndhævet. BBR anbefaler vi løfter i flok og at man standser ‘fartsyndere’ og påminde om hastighedsbegrænsningen. Ørni arbejder desuden på forskellige tiltag til at reducere farten.

I opgangene må kun stå barnevogne som bruges af beboerne.

Gulvet i opgangene er under forbedring. Det færdige resultat efter restaurering er for sjusket lagt/udført. Ørni arbejder på at gulvet udbedres og lægges bedre.

Sandkassen udskiftes med nyt sand til foråret.

5. Fremlæggelse af forventede/mulige arrangementer 21/22

Alle nedenstående arrangementer støttes økonomisk af BBR. 

Juletræsarrangement – lørdag før 1. advent – arrangeres af BBR med frivillig støtte.

Fastelavnsarrangement – arrangeres af frivillige beboere

Påskeløb – arrangeres af frivillige beboere

Åbning af vildnis – arrangeres af BBR med frivillig støtte.

Loppemarked – arrangeres af frivillige beboere sammen med 1 BBR repræsentant

Sommerfest – arrangeres af frivillige beboere sammen med 1 BBR repræsentant

Halloween – arrangeres af lejerne individuelt eller opgange i samarbejde.

Derudover varetager BBR forskellige beslutninger og opgaver der er i beboernes fælles interesse. Vi arbejder ikke med individuelle leje-sager. Ønsker man at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter er der mulighed for at søge BBR om støtte.

6. Forelæggelse af revideret regnskab for BBR 

Revideret regnskab for 2019 og 20 blev fremlagt og godkendt – disse er 

publiceret på bispebjergbakke.net

7. Fastsættelse af kontingent (opkræves uændret over huslejen): forslag om at fastholde kontingentet blev vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag:

Forslag: Link

  • Forbedrede muligheder for cykelparkering, fremsat af Elisabeth Engberg-Pedersen (18M, 1.th.)

Bred enighed om på GF at der mangler cykelparkering og at nuværende halvtag ikke holder cyklerne tørre. GF nedsatte et udvalg der skal arbejde med ideer som BBR kan forelægge udlejer.

  • Vild natur og fokus på øget biodiversitet, to separate forslag indsendt af Ronja Mannov Olesen,18H st th og Jesper Gisli. Bispebjerg Bakke 18H, 1.th.

GF støtter op om flere vilde blomster og natur på udvalgte områder. GF nedsatte arbejdsgruppe mhp at få medindflydelse på hvor, hvor meget og hvad der plantes og udlægges til vild natur. 

Oversigt over aktive arbejdsgrupper på Bispebjerg Bakke bliver efterfølgende lagt på intranettet.

9. Valg til beboerrepræsentationen for et år 

Nuværende BBR-medlemmer ønsker at fortsætte, og vil meget gerne suppleres med nye medlemmer. Bente, Karsten og Bo blev genvalgt. Har man lyst til at tage del i BBR-arbejdet eller forhøre sig om omfanget, kontaktes vi meget gerne på vores mail.

10. Valg som web-master for et år

Rune Pade blev genvalgt.

11. Valg af revisor 

Elisabeth Engberg-Pedersen blev genvalgt.

12. Eventuelt

Der blev kommenteret på mulighed for større fællesskab og kendskab blandt os som beboere – hvis man kommer som ny tilflytter kan det være vanskeligt at få overblik over hvem som er beboere mv. Københavns Fødevareselskab bla i Karens Hus blev provomeret som en nem adgang til biodynamiske grøntsager. Patrik tilbød at nedtage den gamle trampolin uden springdug.

BBR takker for den gode opbakning til GF og de gode konstruktive fremsendte og drøftede forslag. BBR sender en stor tak til alle de frivillige beboere som med deres initiativ og indsats støtter op om vores lille fællesskab gennem vedligeholdelse, arrangementer og diverse initiativer – fra trampoliner, nedsættelse af arbejdsgrupper til fællesarrangementer og festudvalg.

Mvh Beboerrepræsentationen

Kontakt til Beboerrepræsentationen: br@bispebjergbakke.netJuletræstænding kl. 15 på lørdag 27/11

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-11-20 08:01:12

Kære naboer

BBR har besluttet at dette års juletræstænding afholdes med dans og sang – men uden æbleskiver og gløgg.

Vel mødt til alle.

de bedste hilsner                                       

BBRJuleport og juletræstænding lørdag 27 november 2021

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-11-08 09:40:49

Kære naboer

Opsætning af juleport – tidspunkt aftales.

Anja har igangsat et super hyggeligt initiativ – at pynte ‘porten’ ved nedkørslen til Bispebjerg bakke ved 18 D. Ved Arkils arbejdspavilloner, er der allerede ført ledninger hen over vejen i en konstruktion der ligner en port. Den vil en arbejdsgruppe ledet af Anja, forskønne med gran og lys i anledning af julen.

Juletræstænding kl 15:00

Traditionen tro håber vi på, at rigtig mange har mulighed for fælles julehygge, sang og dans om juletræet og fejre årets juletræstænding her i vores skønne fællesskab på Bakken lørdag den 27. november 2019, klokken 15:00, hvor vi samles ved træet foran 18H på græsplænen ved legepladsen. Vi følger og efterlever naturligvis evt. kommende corona-restriktioner.

Dagen er valgt således, at alle med faste traditioner den første søndag i Advent også har mulighed for at deltage. Nærmeste familie er også meget velkomne til at deltage i juletræstændingen.

Vi søger voksenhjælp til begge arrangementer.

Oppyntning af Juleport:

Vi søger en lille arbejdsgruppe til at kreere pynt, montere gran, lys og dekoration og 

selvfølgelig demontere igen, når julen er slut.

Indsatsen kræver et snarligt kort arbejdsmøde, lidt forberedende arbejde, opsætning                            

d. 27. november og nedtagning d. 9. januar.

Har du lyst til at være en del af ”Juleport-gruppen” kan du skrive til Anja og Stig i 18D på normann.anja@gmail.com

Ønskes yderligere oplysninger, er man velkommen til at ringe til Anja på 23 44 44 28.


Juletræstænding 

Vi søger hjælp til klargøring, afvikling og oprydning ifm juletræstænding.

Har du mulighed for at give en hånd skriv meget gerne til Bente på bentehunding@gmail.com


Vi håber at se dig og resten af din familie til årets hyggelige juletræstænding.

De bedste hilsner

BBR

2019-11-02_juletrea.png


kontortider og kontakt året ud.

Beboerne Posted on 2021-11-08 08:20:29

Der vil resten af året være nogle ændringer i kontortider og kontakt.

Jeg vil kun være til stede nogle formiddage om ugen, men Allan vil være her som sædvanligt.

kontakt mig pr. mail, da jeg vil læse denne dagligt, og videregive til Allan. Der vil ikke være kommunikation pr. telefon eller sms.

ved akutte sager kan Allan kontaktes på 25 11 58 46

Det vil også være muligt at kontakte bygningschef Peter Eeg 33 43 27 58

Hilsen Ørni

inspektor@bispebjergbakke.dkNæste »