Bispebjerg Bakke
Linoleumssnit af Bispebjerg Bakke fra https://www.argentum.dk.

Referat for generalforsamling for Bispebjerg Bakke Boligforening afholdt tirsdag 24. maj kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 6.

Til stede: Ca. 21 beboere og Ørni. Fra bestyrelsen: Bo, som er formand, og Karsten, som er kasserer. Bente udtrådte ved årsskiftet.

1. Valg af dirigent

Bente.

2. Valg af referent

Elisabeth.

3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen (BBR)

Der har ikke været mange aktiviteter pga. corona, men også inden marts 2020 var der nedgang i antallet af aktiviteter, fordi der er færre og færre aktive beboere. De normale aktiviteter er loppemarked, åbning af vildnis, halloween, juletræstænding, sommerfest… (se pkt. 5).

Gode ideer til aktiviteter modtages. De største arrangementer har tidligere været loppemarked, sommerfest og juletræstænding.

Vi har fået udskiftet switches i kælderen. Nu lejer vi dem (betales til Parknet; afgiften til Parknet er steget med 30 kr. i kvartalet). Hvis man opgraderer sin router i lejligheden, kan man få hurtigere hastighed. Det kan især anbefales hvis man er mange i lejligheden der ser TV og spiller samtidig. Ørni har skrevet på websiden, hvad man skal gøre.

4. Udlejer / Ørni har ordet – (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)

Ladestandere

Der kommer snarest en dobbelt ladestander, sandsynligvis ved 18M. Når behovet viser sig at være større, kommer der flere. Det sker gennem firmaet Kapow; afregning sker via en app. Standerne vil kun kunne bruges af beboerne pga. app’en.

Beboer: Hvad med delebilerne? Let’s go er interesseret i at deltage når der sker nedgravning. Ørni: Ja, men så får man problemet med at alle kan komme ind udefra. Når man har fået nogle erfaringer, kan man se på mulighederne.

Bo: Der er etableret kontakt mellem Håndværkerforeningen og Let’s go.

Græsslåning

Der skal være robotter på den store plæne og bag 22A-B. Resten skal være delvist vildt og delvist slået med havetraktor af Allan og Ørni.

Beboer: Plænerne bliver slået meget ujævnt. Kan det ændres?

Ørni: Ja, så skal tiden for robotkørsel udvides.

Beboer: Hvornår slukkes robotten, i forhold til pindsvin?

Ørni: Er det ikke en myte at robotgræsslåmaskiner er farlige for pindsvin? Robotten er meget sensitiv.

Beboer: Kan robotten køre om natten?

Ørni: Nogle mener at det giver problemer med støj og er farligt for cyklister på stierne i mørke.

Beboer: På sidste års generalforsamling blev der udtrykt ønske om områder med langt højt græs. Hvad med det?
Ørni: Vi ser på hvordan det kan se ud. Gartnerne bliver ved med at komme og passe bedene.

Beboer: Har man overvejet at få en landskabsarkitekt til at komme med forslag til lidt vilde områder?

Ørni: Sidste år havde vi en landskabsarkitekt til at se på det, og da blev robotten indstillet til at lade græsset være længere.

Beboer: Hvorfor gik vi over til robotter?

Ørni: Både af hensyn til støj og fordi det forventedes at være billigere.

Cykelstativer

Der bliver installeret to dobbeltstativer ved 18K og 18B inden for 14 dage.

Hule i skoven i vildnisset

Der har været problemer med at nogen boede i en hule i skoven. Det er ikke meningen at man skal kunne slå sig ned der.

Beboer: Hvad med hullerne i hegnet?

Ørni: De vil blive repareret.

Bo: Sidste år plantede nogle beboere brombær langs hegnet, og det vil tætne hegnet. Beboer: Der kommer mange uvedkommende ind gennem hullerne.

Bo: Det sker hvert år i forsommeren. Hvis man er dernede og ser uvedkommende, kan det anbefales at ringe til politiet.

Beboer, der bor ned til vildnisset: Det er over eller gennem hegnet der trænger uvedkommende ind. Derfor en kraftig opfordring til at hegnet repareres.

Den store lejlighed i 22F

Den bliver ledig til juli, og Ørni vil arrangere en rundvisning.

Oprydning i opgange

Det er kun måtter der må være i opgangene. Snart bliver andet indsamlet og placeret i storskrald.

Beboer: Forslag om rødt tape på barnevogne i lighed med på cyklerne ved razzia.

Gamle cykler ved skralderummet

Beboer: Cyklerne ved skralderummet giver et uoverskueligt indtryk. Ørni: Ja, de vil blive samlet indtil de kan afhentes.

Beboer: Hvad med traileren på stien?

Ørni: Det er vores, den prøver vi at sætte et andet sted.

Beboer: Det bør gentages ved opslag at man ikke må smide haveaffald og urtepotter ved skralderummet.

Beboer: Kan man ikke lave et sted til haveaffald oppe i skralderumsenden så folk ikke skal gå helt ned i vildnisset?

Utætte vinduer og løbende wc’er

Meld dem til Ørni!

Vejledning til tænd og sluk for varmen efterlyses.

Der arbejdes på en ny version af beboermappen (også digitalt); en instruks vil indgå i mappen. Se pkt. 12.

Skurvognene på Bispebjerg Bakke

Det vides ikke, hvornår de forsvinder.

De fredede træer på Bispebjerg Bakke

De skygger og giver et fugtigt indeklima i nogle lejligheder! Kan man beskære dem? Ørni vil tage det op med BB I/S’s bestyrelse. Andre synes det er dejligt med skyggen. Der er også døde grene på nogle træer, især mod parken. De vil også blive skåret væk.

Tagrenderne

De skal renses, da der er vandfald fra taget i regnvejr.

Sandkassesand

Det er bestilt, og det gamle sand vil blive udskiftet.

Trafikken af biler gennem området

Kan man gøre noget for at sænke deres fart?

Ørni: Vi har nogle gummibump, som vi forhåbentlig kan få tid til at lægge ud. Bo: Vi kan selv prøve at tale med chaufførerne og gøre opmærksom på hastighedsbegrænsningen på 10 km.

5. Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2022/23

Den er inspireret af de foregående år.

Loppemarked

Det første arrangement efter generalforsamlingen plejer at være loppemarked, som er en familiefest med hoppeborg, slushice m.m. Man kan sprede et tæppe ud og sælge eller bytte hvad man nu har. Det bør drives af brugerne, dvs. især børnefamilierne. BBR stiller med en repræsentant, som kan sige noget om hvad der plejer at ske. Der kommer et opslag på internettet.

Sommerfest

Det er mere en voksenfest med telte m.m. Igen efterlyses beboere der vil bidrage aktivt.

Holloween

Bo vil eventuelt servere græskarsuppe hvis vejret er til det.

Juletræstænding

Lørdag før 1. søndag i advent, så familierne kan have deres egne adventssøndagsarrangementer. Juletræet tændes, der synges sange, og hvis nogen vil arrangere det, serveres der gløgg og æbleskiver.

Fastelavn

Ikke et BBR-projekt, men tidligere har nogle børnefamilier søgt penge hos BBR og lavet et arrangement.

Påskeløb

Der gemmes chokoladeæg i vildnisset – igen er familierne aktive.

Åbning af vildnisset

Dette arrangement afholdes lidt uregelmæssigt, men sidste år blev der fældet og beskåret en masse. Man opfordres til at tage brombærplanter fra omkring frugttræerne og sætte dem ved hegnet. Der er ikke nogen overordnet plan, men Ørni har det overordnede ansvar for vildnisset bortset fra området fra indgangen og ned til og med trampolinen.

Generalforsamling

Afholdes i april eller maj.

6. Forelæggelse af revideret regnskab

Punktet blev behandlet efter pkt. 2. Pga. corona har der været meget lidt aktivitet. Der var aktiver for 85.000 kr. på kontoen ultimo 2021. Der var dobbelt tilførsel af beboerkontingent i 2021 fordi Håndværkerforeningen glemte at overføre kontingentet til beboerforeningen i 2020. Der kom et ekstraordinært tilskud fra Håndværkerforeningen på 5.000 kr. til loppemarkedet i 2021. Der har været udgifter bl.a. til gebyrer til banken, websiden, loppemarkedet (hoppeborg, øl osv.), juleport og velkomstblomster. Der har været indtægter for 78.000, udgifter for 19.000, dvs. der er et overskud på 58-59.000 kr. I normale år modtager foreningen ca. 36.000 kr. i beboerkontingenter. Beboerne opfordres til at komme med forslag til aktiviteter for børn og voksne.

Regnskabet blev godkendt.

7. Fastlæggelse af kontingent

Dette pkt. blev også behandlet efter pkt. 6, som altså blev behandlet efter pkt. 2. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (ca. 22 kr. per måned), og det blev vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag

Mie: Efterlyser beholdere til plastikaffald på affaldsstationerne ved parkeringspladserne, enten ved udvidelse af stationerne eller ved at erstatte papircontainerne med plastikcontainere.

Ørni: Det bør kunne lade sig gøre; det aftales med renovationen at der kommer plastikbeholdere.

Nogle beboere talte for ikke at erstatte alle papirbeholdere.

Elisabeth: Foreslog – i forlængelse af sidste års generalforsamling – et skur til cykler ved siden af skralderummet ind i lunden. Det bør have overdækning og aflåsning. Hun foreslog at man kunne få en nøgle enten ved en årlig leje eller så stort et depositum at man sikrer rummet mod opbevaring af cykellig. Der skal være plads til både ladcykler og andre cykler. Der var tilslutning til at der findes en forsvarlig – tør – opbevaringsmulighed for dyre cykler, men nogle syntes at det var synd at bruge området ind i lunden.

Bo: Foreslog at lave rundspørge på intranettet.
Der blev nedsat et cykelskursudvalg med Ulla 22E, Bo og Elisabeth (tovholder).

9. Valg til beboerrepræsentationen

BBR laver arrangementer og repræsenterer alle beboere over for Håndværkerforeningen. Som eksempler på hvad BBR har opnået, nævnte Bo, at der er blevet skaffet godt 100 nye cykelparkeringspladser og sørget for switches i kælderen.

Bestyrelsen holder 2-5 møder om året.

Selv hvis man ikke vil deltage i bestyrelsen, kan man melde sig til at bidrage til arrangementer.

Skriv gerne til Bo (bo.stampe@gmail.com). Eneste krav for at indgå i bestyrelsen er at man kan skrive og læse dansk. Karen Mette (18A, st. tv.) vil gerne deltage i bestyrelsens arbejde.

Beboer: Det er vanskeligt at få kommunikeret til alle. Dejligt hvis der kun var en platform.

Bo: Ikke alle er på Facebook, men alle kan kommunikere på bloggen på intranettet; de kan bede om skriveadgang hos webmasteren på selve bloggen. Man kan indstille bloggen til at give besked på mail når der er nyt på bloggen.

Ørni bedes tilføje til opslaget om opgangsoprydning en opfordring til, at man tilmelder sig bloggen. Bente orienterer om den, når hun kommer med blomster til nye beboere.

10. Valg af web-master

Rune har efter generalforsamlingen givet tilsagn om at fortsætte.

11. Valg af revisor

Elisabeth blev genvalgt.

12. Evt.

Nedsættelse af udvalg til afholdelse af beboer-sommerfest, loppemarked og andre beboerinvolverende aktiviteter. Her opfordres man til at melde sig til Bo.

Beboermappeudvalg

Der blev nedsat et udvalg til at lave beboermappen i stand. Den nuværende er stærkt mangelfuld, ikke-eksisterende eller stærkt forældet i mange lejligheder. Følgende meldte sig: Kirsten 26A, st. th., Anja 18D, 2., th., Bente og Elisabeth 18M, 1.th. (tovholder).
Ørni beder Håndværkerforeningen vedligeholde mappen fremover når der kommer nye ting til.

Vinduespudsning

Kunne man have tre uger om året hvor man kunne kontakte et firma? Det bedste er at opgangene finder en fælles løsning, så der ikke kommer vand på de nederste vinduer ovenfra når de nederste lige er blevet pudset.

Hent referat som PDF.