Referat af Generalforsamling i beboerforeningen Bispebjerg Bakke 18-26 tirsdag den 18. april 2018

1) Valg af dirigent

Stina blev valgt til dirigent

2) Valg af dirigent

Karsten Fey Kristiansen blev valgt som referent

3) Årsberetning fra Beboerrepræsentationen

Bo Stampe redegjorde for aktiviteterne i det forløbne år:

– der er etableret fællesgrill i vildnisset

– der er indkøbt pool

– der blev afholdt loppemarked med hoppeborg m.fl.

– der er plantet frugttræer i vildnisset

– der var stor engagement fra beboerne ifm. halloween

– der er etableret en udlånsordning med gulvvaskemaskine, borehammer, trappestige og sækkevogn

– der pt. ikke ledige pladser i havelauget, men man kan komme på ventelisten hos Kirsten i 18B, st.th.

– der er fortsat nogle som arrangerermadklub

– der blev pga. mangel på frivillige ikke afholdt fastelavn, sommerfest for løb i Lersøparken som i 2016

Vicevært Ørni supplerede med en venligt henstilling:

– Sørg for oprydning af affaldsrummet, i opgangene og under trapperne og foran opgangene

– der kommer bioaffald på et tidspunkt

– husdyr er fortsat ikke tilladt, men der kan søges dispensation. De må ikke løbe frit.

– et nyt cykelstativ med flere pladser er på prøve

– der kæmpes med en ny leverandør af vinduespudsning

– der arbejdes på reparation af glasfigurerne på skulpturerne, men det er ikke nemt

– asfalten ved Ørni genetableres snarest af HOFOR

– der har været forsøg med oliering af trævinduerne. Det udbredes ikke.

– der etableres ikke gynge i sandkassen, da arkitekten er imod

4) Fremlæggelse af foreløbig arrangementsplan for 2018/2019

Der er planlagt følgende aktiviteter:

– loppemarked 9/6

– der etableres flere parkeringspladser til cykler ved hjælp af nye cykelstativer

– piratlegepladsen nær Ørnis kontor nedlægges, da der ikke er nogen som vil pleje den. Det henvises til vildnisset og legepladsen i midten af bebyggelsen

– der forventes etableret cykelvask i affaldsrummet ved Ørnis kontor

– der afholdes sommerfest, hvis der er frivillige nok

– der afholdes fællesspisning for 60+, hvis der er opbakning til det

– der er fortsat madklub med Mie i spidsen

5) Forelæggelse af revideret regnskab for 2017

Kassereren Karsten Fey Kristiansen (18A, 2. th.) udleverede regnskabet for 2017, der revideres (efterfølgende) af Morten Nobel-Jørgensen (18A, 1. th.).

Der var ultimo 2017 57.725,61 kr. på foreningens konto i Danske Bank.

Der var indtægter på 37 t. kr. fra beboerkontingent og udgifter på 45 t. kr. Underskuddet på 8 t.kr. kan væsentligst henføres til investeringer i vildnisset (trampolin, grill, pool m.fl.)

6) Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet blev fastholdt.

7) Behandling af indkomne forslag

Forslag til behandling skulle være Bente Hunding i henne senest søndag den 15. juni.

Der var forslag om:

– ladestandere til elbiler (nedstemt, men udvalgte beboere undersøger mulighederne og vender tilbage til beboerrepræsentationen eller Håndværkerforeningen)

– nedsættelse af et rygeudvalg (nedstemt)

– nedsættelse af et tryghedsudvalg (godkendt)

– Udtynding af vildnisset (ikke godkendt, henvist til tryghedsudvalget)

– Udsende materiale fra beboerrepræsentationen i papir eller på mail i stedet for facebook (nedstemt)

8) Valg af bestyrelse

Bo Stampe, Karsten Fey Kristiansen, Marie, Jonas, Bente Hunding og Ingrid blev valgt

9) Valg af revisor

Morten Nobel-Jørgensen (18A, 2. th.) blev genvalgt

10) Sommerfest 2018

Der blev nedsat et festudvalg