1. Valg af dirigent: Bente Hunding.

2. Valg af referent: Bo Stampe.

3. Årsberetning fra beboerrepræsentationen – herefter BBR

BBR, repræsenteret på GF ved Bente Hunding, Karsten Kristiansen og Bo Stampe. Fungerende kasserer er Karsten Kristiansen. BBR er i skrivende stund konstitueret uden formand.

Årets forløb og tilbagevendende arrangementer, arrangeret eller støttet af BBR:

  • Loppemarkedet arrangeret af Mette, Vibeke, Bente og Karsten var igen en stor succes hvor der købes, sælges, byttes på kryds og tværs. Loppemarkedet er en fin tradition med stor bred opbakning, i særdeleshed fra børnefamilier. 
  • Juletræstændingen 2020 arrangeret af Bente og Bo, aht Corona restriktioner foregik årets juletræstænding dels fra altaner og dels fra græsset med stor afstand mellem familierne – men dog uden gløgg og æbleskiver. 
  • Åbning af vildnis var et meget stort tilløbsstykke. Rekord mange beboere mødte frem og hjalp til denne dag med at ordne og klargøre vildnisset til sommerens leg og hygge.

Nye aktiviteter i løbet af året

  • Hjertestarter. Kirsten Kirch har foreslået og undersøgt mulighed for at søge TrygFonden. BBR har aftalt med udlejer at en hjertestarter kan opsættes på matriklen hvis vi får en tildelt fra TrygFonden. Der informeres yderligere når vi ved mere.
  • Hurtigere, nyere og mere stabil internet adgang. En højere hastighed på minimum 300/300 Mbit kræver ny switch i lejligheden hvis man har den af udlejer installerede type. Parknet kan blandt andre levere denne switch hvis man vil udskifte. Lejer bekoster dette køb. Der vil i nærmeste fremtid blive informeret nærmere om køb af switch gennem Parknet. Er man tilfreds med nuværende internethastighed skal man ikke investere i ny switch eller router. Det forventes den nyere internetløsning er i drift omkring årsskiftet.

4. Ørni har ordet

Bestyrelsen for Bispebjergbakke I/S, (udlejer), har besluttet at lade udvalgte områder vokse vildt. Derudover er det planlagt at anskaffe flere robotplæneklippere til næste år.

Ørni blev spurgt til et gammeldags bord/bænkesæt på græsset ved legepladsen/sandkassen. Ørni henviser til vildnisset – idet et bord/bænkesæt risikere at tiltrække forsamlinger til gene for nærboende lejere. 

Det er besluttet at opsætte 4 ladestandere a 25 kW dedikeret for Bakkens beboere. Det er uklart om ladestanderne bliver med afgiftsrefusion. Forventet opstart af etablering af ladestandere er Jan 2022.

Udvidelse af eksisterende cykelparkering foran 18B og 18K. Disse mangler ift tidligere udvidelse og vil blive etableret snarest.

Det er strengt forbudt at lukke uvedkommende ind i genbrugs rummet.

Skilte til genbrugs rummet.Stig har tilbudt at udarbejde disse.

Ørni undersøger om det er muligt at udskifte affaldsbeholdere således at der kommer pap-container og plastic-container ved hver anden station.

Udvalg nedsættes omkring diverse arbejde omkring affaldsområdet. Ulla 22E, er kontaktperson.

Hastighedsbegrænsning på området søges håndhævet. BBR anbefaler vi løfter i flok og at man standser ‘fartsyndere’ og påminde om hastighedsbegrænsningen. Ørni arbejder desuden på forskellige tiltag til at reducere farten.

I opgangene må kun stå barnevogne som bruges af beboerne.

Gulvet i opgangene er under forbedring. Det færdige resultat efter restaurering er for sjusket lagt/udført. Ørni arbejder på at gulvet udbedres og lægges bedre.

Sandkassen udskiftes med nyt sand til foråret.

5. Fremlæggelse af forventede/mulige arrangementer 21/22

Alle nedenstående arrangementer støttes økonomisk af BBR. 

Juletræsarrangement – lørdag før 1. advent – arrangeres af BBR med frivillig støtte.

Fastelavnsarrangement – arrangeres af frivillige beboere

Påskeløb – arrangeres af frivillige beboere

Åbning af vildnis – arrangeres af BBR med frivillig støtte.

Loppemarked – arrangeres af frivillige beboere sammen med 1 BBR repræsentant

Sommerfest – arrangeres af frivillige beboere sammen med 1 BBR repræsentant

Halloween – arrangeres af lejerne individuelt eller opgange i samarbejde.

Derudover varetager BBR forskellige beslutninger og opgaver der er i beboernes fælles interesse. Vi arbejder ikke med individuelle leje-sager. Ønsker man at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter er der mulighed for at søge BBR om støtte.

6. Forelæggelse af revideret regnskab for BBR 

Revideret regnskab for 2019 og 20 blev fremlagt og godkendt – disse er 

publiceret på bispebjergbakke.net

7. Fastsættelse af kontingent (opkræves uændret over huslejen): forslag om at fastholde kontingentet blev vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag:

Forslag: Link

  • Forbedrede muligheder for cykelparkering, fremsat af Elisabeth Engberg-Pedersen (18M, 1.th.)

Bred enighed om på GF at der mangler cykelparkering og at nuværende halvtag ikke holder cyklerne tørre. GF nedsatte et udvalg der skal arbejde med ideer som BBR kan forelægge udlejer.

  • Vild natur og fokus på øget biodiversitet, to separate forslag indsendt af Ronja Mannov Olesen,18H st th og Jesper Gisli. Bispebjerg Bakke 18H, 1.th.

GF støtter op om flere vilde blomster og natur på udvalgte områder. GF nedsatte arbejdsgruppe mhp at få medindflydelse på hvor, hvor meget og hvad der plantes og udlægges til vild natur. 

Oversigt over aktive arbejdsgrupper på Bispebjerg Bakke bliver efterfølgende lagt på intranettet:

Udvalg til forandring af genbrugsopstilling i Storskrald:
Ulla Kløve, 22E, 1. Tv
Stig Normann tilbød at lave “ skilte” 18D, 2.th

Biodiversitet:
Jesper Gisli, 18H, Patrick Pedersen 26 B, Piya, 18F, Bianca, 22 F, Nanna, 26A

Digitalisering Beboermappe:
Elisabeth,18M, Bente H, 26B

Loppemarked:
Piya tilbød sig som deltager, 18F

9. Valg til beboerrepræsentationen for et år 

Nuværende BBR-medlemmer ønsker at fortsætte, og vil meget gerne suppleres med nye medlemmer. Bente, Karsten og Bo blev genvalgt. Har man lyst til at tage del i BBR-arbejdet eller forhøre sig om omfanget, kontaktes vi meget gerne på vores mail.

10. Valg som web-master for et år

Rune Pade blev genvalgt.

11. Valg af revisor 

Elisabeth Engberg-Pedersen blev genvalgt.

12. Eventuelt

Der blev kommenteret på mulighed for større fællesskab og kendskab blandt os som beboere – hvis man kommer som ny tilflytter kan det være vanskeligt at få overblik over hvem som er beboere mv. Københavns Fødevareselskab bla i Karens Hus blev provomeret som en nem adgang til biodynamiske grøntsager. Patrik tilbød at nedtage den gamle trampolin uden springdug.

BBR takker for den gode opbakning til GF og de gode konstruktive fremsendte og drøftede forslag. BBR sender en stor tak til alle de frivillige beboere som med deres initiativ og indsats støtter op om vores lille fællesskab gennem vedligeholdelse, arrangementer og diverse initiativer – fra trampoliner, nedsættelse af arbejdsgrupper til fællesarrangementer og festudvalg.

Mvh Beboerrepræsentationen

Kontakt til Beboerrepræsentationen: br@bispebjergbakke.net